Privacy Policy

Privacyverklaring INrGY

Contactgegevens:
Veckdijk 10, 3237 LV Vierpolders
0031(0)646443763

Aglaia van Oord is de Functionaris Gegevensbescherming van INrGY.  Zij is te bereiken via info@inrgy.nl.

INrGY, gevestigd aan Veckdijk 10, 3237 LV Vierpolders, respecteert je privacy en behandelt alle persoonlijke informatie die je zowel schriftelijk als mondeling verstrekt vertrouwelijk en zorgvuldig.

Door je persoonsgegevens schriftelijk aan ons te verstrekken ga je er mee akkoord dat wij je gegevens overeenkomstig deze Privacyverklaring gebruiken. INrGY, is verantwoordelijk voor de juiste verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken
INrGY verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam

– Geboortedatum

– Adresgegevens

– Telefoonnummer

– E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
INrGY verwerkt de volgende persoonsgegevens van personen jonger dan 16 jaar:  voor- en achternaam, geboortedatum en adresgegevens – bij deelname aan een workshop van Access Consciousness – waarbij ook een van de ouders deelnemen en toestemming heeft gegeven – waarbij personen jonger dan 16 jaar alleen deelnemen waarvoor een van de ouders toestemming heeft gegeven.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
INrGY verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder.

– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.

– Je de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

– Om goederen en diensten bij je af te leveren.

Geautomatiseerde besluitvorming
INrGY gebruikt geen computerprogramma’s of –systemen.
INrGY neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van INrGY) tussen zit.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
INrGY bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. INrGY bewaart de gegevens zolang:
– er een relatie is met met jou als klant of als geïnteresseerde partij.
– INrGY is wettelijk verplicht ben om dat te doen, voor belastingdoeleinden.
– totdat u zich uitschrijft of mij vraagt om uw gegevens te verwijderen.

Delen van persoonsgegevens met derden
INrGY deelt jouw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. INrGY blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Daarnaast verstrekt INrGY jouw persoonsgegevens aan andere derden. Dit doen wij alleen met jouw nadrukkelijke toestemming en is uitsluitend voor registratie van Access Consciousness™ classes. INrGY deelt je gegevens niet met ‘Access Consciousness Facilitators’ bij wie u geen lessen hebt gevolgd.

Verschillende derden:
Access Conciousness LLC (United States of America)

Access Consciousness International Limited (Ireland)

Access Seminars Australia PTY (Australia)

Aanwezig is een getekend Data protection agreement for Facilitators and subcontractors door bovengenoemde partijen en INrGY.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
INrGY gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten  verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door INrGY en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@inrgy.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek. INrGY wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
INrGY neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@inrgy.nl.