Algemene voorwaarden

Disclaimer & Algemene Voorwaarden

INrGY Aglaia van Oord

Artikel 1. Definities

1. INrGY: Aglaia van Oord.
2. Afnemer: de wederpartij van inrgy.nl.
3. Sessie: Diverse sessies en workshops op basis van
Access Consciousness™ methoden en technieken.
4. Overeenkomst: de afspraak voor sessie, trainingen of aankoop van een product.

Artikel 2. Toepasselijkheid
1. Op alle overeenkomsten tussen INrGY enerzijds en de afnemer anderzijds zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

2. Acceptatie van een (prijs)afspraak c.q. het op andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de afnemer de toepassing van de Algemene Voorwaarden heft aanvaard en afstand doet van de toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de afnemer.
3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door INrGY zijn bevestigd. In dit geval blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

Artikel 3. Totstandkoming en wijziging overeenkomst
1. Een overeenkomst tussen INrGY en de afnemer komt tot stand door een schriftelijke acceptatie van de (prijs)afspraak door de afnemer of een mondelinge bevestiging hiervan.
2. Indien een acceptatie van een prijsopgave voorbehouden en/of wijzigingen van de zijde van de afnemer inhoudt, komt de overeenkomst pas tot stand nadat INrGY schriftelijk heeft ingestemd met deze voorbehouden en/of wijzigingen.
3. Wijzigingen van dan wel aanvullingen op de overeenkomst komen slechts tot stand nadat beide partijen deze mondeling of schriftelijk hebben bevestigd.

Artikel 4. Duur overeenkomst en ontbinding
1. Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, wordt deze aangegaan voor de duur van één sessie. Na afloop van een sessie kan de overeenkomst in overleg tussen beide partijen worden verlengd.
2. Ieder der partijen is, onverminderd het recht op vergoeding van kosten, schade en rente, gerechtigd de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst met onmiddellijke ingang bij aangetekende brief te ontbinden indien:
o De wederpartij één of meer van haar verplichtingen niet is nagekomen en nalatig is aan haar verplichtingen te voldoen binnen een aan haar bij aangetekende brief voor nakoming gestelde termijn, tenzij de tekortkoming(en) van dusdanige aard of geringe betekenis is(zijn) dat deze in redelijkheid geen ontbinding rechtvaardigen.
o Voor de wederpartij faillissement of surseance van betaling wordt aangevraagd of verleend, dan wel maatregelen worden getroffen die duiden op beëindiging of staking van de onderneming.

Artikel 5. Annulering
1. Annulering van een afspraak dient uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip te geschieden.
2. Voor annulering van sessies gelden de volgende annulerings-voorwaarden:
o Bij annulering tot 24 uur voor aanvang van een sessie is de afnemer geen kosten verschuldigd.
o Bij annulering binnen 24 uur voor aanvang van een sessie is de afnemer 100% van het bedrag voor de sessie verschuldigd, tenzij bij de annulering direct een nieuwe afspraak wordt gemaakt. Indien de nieuwe afspraak wederom wordt geannuleerd, is de afnemer alsnog 100% van het bedrag voor de sessie verschuldigd, ongeacht het tijdstip van annulering.
o Indien de afnemer zonder voorafgaande berichtgeving niet verschijnt op een afspraak voor een sessie, is de afnemer 100% van het bedrag voor de sessie verschuldigd.
o INrGY is in redelijkheid gerechtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen voor wat betreft de datum en het tijdstip. INrGY zal dit naar vermogen uiterlijk 48 uur voor het afgesproken tijdstip aan afnemer kenbaar maken. Afnemer heeft te allen tijde het recht de afspraak bij een wijziging door INrGY te annuleren zonder dat afnemer hiervoor kosten aan INrGY verschuldigd is.

Artikel 6. Geheimhouding en inzagerecht
1.INrGY zal alle informatie betreffende de afnemer die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derden ter hand stellen, behoudens voor zover therapeut daartoe wettelijk verplicht is of aan INrGY hiervoor van de afnemer schriftelijke toestemming heeft verkregen.
2. INrGY zal een geheimhoudingsplicht, zoals beschreven in lid 1, opleggen aan haar medewerkers en aan eventueel ingeschakelde derden.

Artikel 7. Tarieven
1. De tarieven voor sessies zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst en/of worden vermeld bij het afsluiten van de overeenkomst.

Artikel 8. Betaling en facturering
1. Een sessie dient direct na de voltooiing hiervan contant te worden voldaan. Op verzoek van de afnemer kan een kwitantie worden verstrekt.
2. In geval een sessie wordt geannuleerd en hiervoor kosten zijn verschuldigd, zoals aangegeven in Artikel 5, zal afnemer hiervoor van INrGY een factuur ontvangen.
3. Tenzij mondeling of schriftelijk anders overeengekomen, dient de afnemer de factuur binnen 14 dagen na factuurdatum zonder enig beroep op verrekening aan INrGY te betalen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid
1. Bij de uitvoering van de sessie door INrGY is sprake van een inspanningsverplichting.
2. INrGY geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor medische, psychologische, mentale en fysiologische complicaties, die zich tijdens dan wel na uitvoering van zijn sessie(s) bij de afnemer, of na het verkopen van producten aan de afnemer, voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van INrGY. INrGY is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
3. INrGY is niet aansprakelijk voor zover schade voortvloeit uit het feit dat de afnemer door INrGY mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
4. De aansprakelijkheid van INrGY voor schade voortvloeiend uit de door hem/haar verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een sessie.
5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van INrGY beperkt tot het bedrag dat in rekening is gebracht aan de afnemer.
6. De afnemer is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor hij/zij INrGY aansprakelijk wil stellen.

Artikel 10. Toepasselijk recht en geschillen
1. Op de dienstverlening door INrGY is het Nederlands recht van toepassing.
2. In geschillen voortvloeiend uit of verband houdend met de dienstverlening door INrGY die tot de competentie van de rechtbank behoren, is uitsluitend de Rechtbank Amsterdam bevoegd.

Artikel 11. Respons via e-mail of telefoon
1. INrGY zal naar beste kunnen binnen 72 uur antwoord geven op een door de afnemer gestuurde e-mail, ingesproken voicemail of andere manier van contact opname.
2. INrGY biedt geen garantie voor onmiddellijke respons op een bericht van de afnemer.

Artikel 12.
Onderzoek wijst uit dat het werken met de Access Tools en Processen van grote invloed kan zijn op het fysiologisch en mentaal functioneren van elk individu. Daarom raad INrGY.nl, Aglaia van Oord, aan dat iedereen die medicatie neemt voor welke fysieke of mentale klacht dan ook, alvorens het beginnen met Access Processing contact opneemt met de huisarts of behandelend specialist, en het medicijn gebruik onder controle te houden tijdens het gebruik van de Access Tools en Processen. Een aanpassing in medicatie kan wellicht vereist zijn naar verloop van tijd aangezien deze processen de persoon en zijn of haar lichaam in staat stellen om op eigen kracht te helen.

INrGY.nl

Access Consciousness